Thủ tục hành chính: Phê duyệt hợp thức để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Thông tin

Số hồ sơ: T-VPH-000825-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường Vĩnh Phúc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng