Thủ tục hành chính: Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-243449-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đấu thầu Xây lắp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân các huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân các huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng