Thủ tục hành chính: Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng của cá nhân - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng của cá nhân - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-244107-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp phép khai thác tận thu gỗ nằm trong rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng