Thủ tục hành chính: Phê duyệt hồ sơ mời thầu - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ mời thầu - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-197479-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư (Tổ chức)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng