Thủ tục hành chính: Phê duyệt gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-013400-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không tính thời gian tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng