Thủ tục hành chính: Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước - Hà Nam

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNA-155481-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng