Thủ tục hành chính: Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-147375-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Phê duyệt; Văn bản thẩm định; Văn bản về các thông tin quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ đầu tư tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án tại phòng tiếp nhận theo cơ chế 1 cửa của Sở Xây dựng. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian, nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn tổ chức nộp đủ giấy tờ theo quy định.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn

Tờ trình phê duyệt dự án
Hồ sơ trình thẩm định dự án và các tài liệu bổ sung của chủ đầu tư (nếu có) gồm: Tờ trình thẩm định dự án;Văn bản giao chủ đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh; Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở
Biên bản họp các cơ quan liên quan thẩm định dự án
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn

Thủ tục hành chính liên quan Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách - Lạng Sơn

Menu