Thủ tục hành chính: Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-242589-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng