Thủ tục hành chính: Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-268134-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
+ Qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày được nhận hồ sơ, nếu kiểm tra không đủ hồ sơ, Sở Giao thông Vận tải trả lời bằng văn bản và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định.
+ Sở Giao thông Vận tải thẩm định và ra quyết định phê duyệt trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng