Thủ tục hành chính: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp đã được phê duyệt nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp đã được phê duyệt nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS984
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng - Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng