Thủ tục hành chính: Phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-BS529
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Đối với phê duyệt đề án thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định.+ Đối với thủ tục xét bố trí vốn ngân sách hỗ trợ thì Bộ Tài chính có văn bản quyết định.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng chủ trì, các Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính phối hợp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đối với thủ tục phê duyệt đề án: gửi hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc gửi bằng đường bưu điện; đối với thủ tục xem xét, bố trí vốn hỗ trợ: gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và văn bản quyết định bố trí vốn ngân sách hỗ trợ người có công với cách mạng của Bộ Tài chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng