Thủ tục hành chính: Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-003547-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Các Khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Các Khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tối đa là hai mươi (20) ngày làm việc, trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng thì thời hạn tối đa không quá hai lăm (25) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng