Thủ tục hành chính: Phê duyệt chủ trương và địa điểm đầu tư dự án - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt chủ trương và địa điểm đầu tư dự án - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-BS234
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan (tùy theo từng trường hợp)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thời gian chấp thuận chủ trương, địa điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong 03 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng