Thủ tục hành chính: Phát hành hồ sơ mời thầu - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Phát hành hồ sơ mời thầu - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-139419-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phát hành hồ sơ dự thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng