Thủ tục hành chính: Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS291
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, không kể thời gian chuyển hồ sơ.
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tổng cục Thuỷ sản.
+ Thời gian giải quyết tại Tổng cục Thủy sản: Trường hợp cho phép nhập khẩu tàu cá: trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thủy sản có văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá gửi cho tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu tàu cá, đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan; Trường hợp không cho phép nhập khẩu tàu cá: trong thời gian ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thủy sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của Tổng cục Thủy sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng