Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Nhập khẩu môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin

Số hồ sơ: B-BNN-004260-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Chăn nuôi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Chăn nuôi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng