Thủ tục hành chính: Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận con nuôi - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận con nuôi - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220657-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp cấp tỉnh, nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng