Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 348/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUYẾT ĐỊNH TỔNG SỐ CHỈ TIÊU, ĐIỀU CHUYỂN CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC (BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC), HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68, BIÊN CHẾ HỘI ĐỂ CẤP KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008;

Căn c Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định s 1499/QĐ-TTg ngày 03/10/2020 của Th tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021;

Căn cứ Công văn s 744/BNV-TCBC ngày 18/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bắc Ninh năm 2020 và năm 2021;

Căn cứ Công văn s 4372/BNV-TCBC ngày 21/8/2020 của Bộ Nội vụ về s lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Ninh năm 2021;

Căn cứ Kết luận s 82-KL/TU ngày 01/3/2021 và Kết luận s 95-KL/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh;

Xét Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh vviệc quyết định tổng s chỉ tiêu, điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt s lượng người làm việc (biên chế viên chức), hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổng số chỉ tiêu, điều chuyển chtiêu biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

1. Quyết định tổng chtiêu biên chế công chức hành chính năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh là 1.460 chỉ tiêu.

2. Quyết định điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức cho phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị như sau:

- Điều chuyển 13 chỉ tiêu từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sang Cơ quan Văn phòng Sở Y tế;

- Điều chuyển 01 chỉ tiêu từ Chi cục Văn thư lưu trữ sang cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ;

- Điều chuyển 04 chỉ tiêu từ Chi cục Văn thư lưu trữ sang Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ;

- Điều chuyển 01 chỉ tiêu từ Chi cục Văn thư lưu trữ sang Ban Thi đua - Khen thưởng, SNội vụ;

- Điều chuyển 05 chỉ tiêu từ Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội sang cơ quan Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Điều chuyển 07 chỉ tiêu từ Chi cục Thủy sản và 13 chỉ tiêu từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y sang Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Điều chuyển 11 chỉ tiêu từ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường, chất lượng sang Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ;

- Điều chuyển 01 chỉ tiêu biên chế công chức từ UBND huyện Gia Bình sang UBND huyện Lương Tài.

Sau khi điều chuyển, chỉ tiêu biên chế công chức của các cơ quan, đơn vị là:

- Cơ quan Văn phòng Sở Y tế: 46 chỉ tiêu;

- Cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ: 36 chỉ tiêu;

- Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ: 12 chỉ tiêu;

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ: 12 chỉ tiêu;

- Cơ quan Văn phòng SLao động, Thương binh và Xã hội: 45 chỉ tiêu;

- Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ: 31 ch tiêu;

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 20 ch tiêu;

- UBND huyện Gia Bình: 75 chỉ tiêu;

- UBND huyện Lương Tài: 71 chỉ tiêu.

3. Phê duyệt tổng slượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 như sau:

- Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh là: 23.775 người.

- Tổng số biên chế để cấp kinh phí cho các tổ chức Hội hoạt động là: 117 chỉ tiêu.

- Tổng số hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh là: 710 người.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quản lý, tuyển dụng biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo chế độ, chính sách, tiền lương cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng ngay sau khi các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12/4/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ;
- TT Tnh y, HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các S, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tnh;
- Đảng ủy Khối CCQ&DN tnh;
- Các Huyện y, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tnh,
- Báo BN, TTXVN tại BN;
- Lưu: VT, VP: LĐVP, phòng Tổng hợp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung