Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 VÀ ĐIỀU CHỈNH TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT: SỐ 16/NQ-HĐND NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2019 VÀ SỐ 58/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 và số 58/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 và số 58/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020, như sau:

1. Tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 15 công trình, dự án, cụ thể:

- Huyện Bạch Thông: 02 công trình, dự án;

- Huyện Ngân Sơn: 01 công trình, dự án;

- Huyện Pác Nặm: 04 công trình, dự án;

- Huyện Na Rì: 04 công trình, dự án;

- Huyện Chợ Đồn: 01 công trình, dự án;

- Huyện Ba Bể: 02 công trình, dự án;

- Huyện Chợ Mới: 01 công trình, dự án.

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

2. Chuyển mục đích sử dụng 20.400m2 đất, trong đó có 16.400m2 đất trồng lúa, 4.000m2 đất rừng đặc dụng để thực hiện 07 công trình, dự án.

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

3. Điều chỉnh tên 02 công trình, dự án: Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 và Sân vận động xã Quang Thuận đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020, như sau:

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phương Thị Thanh

 

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT (BỔ SUNG) ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

Ghi chú

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (7) +(8)+(9)+(10)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng

 

 

 

179.895,0

6.400,0

-

4.000,0

169.495,0

 

I

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

7.000,0

1.000,0

-

-

6.000,0

 

1

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông

Quyết định số 254/QĐ-VKSTC ngày 10/12/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông

Xã Tân Tú

4.000,0

 

 

 

4.000,0

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Tạo mặt bằng Trạm Y tế xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn”

Xã Quang Thuận

3.000,0

1.000,0

 

 

2.000,0

 

II

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

9.700,0

-

-

-

9.700,0

 

1

Sở Giao thông vận tải

Sửa chữa, cải tạo các điểm mất an toàn giao thông tại Km280+450 - Km280+800 QL279, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 5624/QĐ-TCĐBVN ngày 23/11/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Xã Thuần Mang

9.700

 

 

 

9.700,0

 

III

HUYỆN PÁC NẶM

 

 

 

39.200,0

3.600,0

-

-

35.600,0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐT258B đoạn tuyến Km36+00 -Km65+450

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐT.258B đoạn tuyến Km36+00-Km65+450

Các xã: Bộc Bố, Giáo Hiệu, Công Bằng, Cao Tân

12.000,0

3.000,0

 

 

9.000,0

 

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông tỉnh Bắc Kạn (Xây dựng hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn 2))

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông, tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 7560/UBND-GTCNXD ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích chia lô đất tái định cư hạng mục xây dựng hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông huyện Pác Nặm thuộc dự án Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông, tỉnh Bắc Kạn

Các xã: Cổ Linh, Công Bằng

25.000,0

 

 

 

25.000,0

Công trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số: 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 (59.300m2, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 (380m2) với tổng diện tích 59.680m² nay đăng ký bổ sung 25.000m2 đất rừng sản xuất (RSX).

3

Sở Y tế

Xây dựng Trạm Y tế xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (Tên công trình: Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn)

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn”.

Xã Bằng Thành

2.000,0

600,0

 

 

1.400,0

 

4

Viễn thông Bắc Kạn

BTS tại thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Quyết định số 82/QĐ-VNPT-BCN-KTĐT ngày 22/01/2021 của Viễn thông Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng Vô tuyến giai đoạn 2021 - 2025

Xã Bộc Bố

200,0

 

 

 

200,0

 

IV

HUYỆN NA RÌ

 

 

 

39.495,0

-

-

-

39.495,0

 

1

Viễn Thông Bắc Kạn

Xây dựng trạm BTS tại Nặm Rặc, xã Văn Vũ

Quyết định số 82/QĐ-VNPT-BCN-KTĐT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Viễn thông Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch phát triển mạng Vô tuyến giai đoạn 2021 - 2025

Xã Văn Vũ

225,0

 

 

 

225,0

 

2

Viễn Thông Bắc Kạn

Xây dựng trạm BTS tại Nà Sát, xã Trần Phú

Quyết định số 82/QĐ-VNPT- BCN-KTĐT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Viễn thông Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch phát triển mạng Vô tuyến giai đoạn 2021 - 2025

Xã Trần Phú

250,0

 

 

 

250,0

 

3

Sở Giao thông vận tải

Sửa chữa, cải tạo điểm mất an toàn giao thông tại Km248+350-Km248+650, QL.279, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 5624/QĐ-TCĐBVN ngày 23/11/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Công văn số 5627/UBND-GTCNXD ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xã Văn Minh

4.720,0

 

 

 

4.720,0

 

4

Sở Giao thông vận tải

Sửa chữa, cải tạo các điểm mất an toàn giao thông tại Km270+800 -Km271+100; Km271+280 -Km271+800; Km272+100 -Km272+500 QL.279, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 5624/QĐ-TCĐBVN ngày 23/11/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Công văn số 5627/UBND-GTCNXD ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xã Kim Hỷ

34.300,0

 

 

 

34.300,0

 

V

HUYỆN CHỢ ĐỒN

 

 

 

45.000,0

-

-

-

45.000,0

 

1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn - TMC

Bãi chứa quặng đuôi bùn thải khô số 2 xưởng tuyển Chợ Điền

Quyết định số 929/QĐ-TMC ngày 04/5/2020 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020

Xã Bản Thi

45.000,0

 

 

 

45.000,0

Công trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 với diện tích 5.000m², nay đăng ký bổ sung 45.000m² đất rừng sản xuất (RSX).

VI

HUYỆN BA BỂ

 

 

 

9.500,0

-

-

4.000,0

5.500,0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Xây dựng mới nhà làm việc Ban Quản lý Khu du lịch, khu đón tiếp khách tham quan, nâng cấp một số hạng mục công trình trong Khu du lịch Ba Bể

Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

Xã Khang Ninh

4.000,0

 

 

4.000,0

 

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Khắc phục sạt lở khu dân cư Chùa Phố Cũ, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Thị trấn

Chợ Rã

5.500,0

 

 

 

5.500,0

 

VII

HUYỆN CHỢ MỚI

 

 

 

30.000,0

1.800,0

-

-

28.200,0

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

Xây dựng hạ tầng vùng dân cư đặc biệt khó khăn, có nguy cơ sạt lở cao thôn Bản Cháo, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Yên Cư

30.000,0

1.800,0

 

 

28.200,0

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT (BỔ SUNG) ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

Ghi chú

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (7) +(8)+(9)+(10)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng

 

 

 

61.000,0

16.400,0

-

4.000,0

40.600,0

 

I

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

13.000,0

11.000,0

-

-

2.000,0

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Sân thể thao xã Quang Thuận

Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc phê duyệt lại kế hoạch chi tiết xây dựng xã Quang Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân thể thao xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

Xã Quang Thuận

5.000,0

5.000,0

 

 

 

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Tạo mặt bằng Trạm Y tế xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn.

Xã Quang Thuận

3.000,0

1.000,0

 

 

2.000,0

 

3

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Căn cứ chiến đấu huyện Bạch Thông

Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 534/QĐ-TM ngày 05/3/2021 của Bộ Tổng tham mưu phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân Căn cứ chiến đấu Huyện Bạch Thông/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn/BTL Quân khu 1

Xã Lục Bình

5.000,0

5.000,0

 

 

 

 

II

HUYỆN PÁC NẶM

 

 

 

14.000,0

3.600,0

-

-

10.400,0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Dự án xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐT258B đoạn tuyến Km36+00 - Km65+450

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐT258B đoạn tuyến Km36+00-Km65+450

Các xã: Bộc Bố, Giáo Hiệu, Công Bằng, Cao Tân

12.000,0

3.000,0

 

 

9.000,0

 

2

Sở Y tế

Xây dựng Trạm Y tế xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn”.

Quyết định số 481/QĐ - UBND ngày 23/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn”

Xã Bằng Thành

2.000,0

600,0

 

 

1.400,0

 

III

HUYỆN BA BỂ

 

 

 

4.000,0

-

-

4.000,0

-

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Xây dựng mới nhà làm việc Ban Quản lý Khu du lịch, khu đón tiếp khách tham quan, nâng cấp một số hạng mục công trình trong Khu du lịch Ba Bể

Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

Xã Khang Ninh

4.000,0

 

 

4.000,0

 

 

IV

HUYỆN CHỢ MỚI

 

 

 

30.000,0

1.800,0

-

-

28.200,0

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

Xây dựng hạ tầng vùng dân cư đặc biệt khó khăn, có nguy cơ sạt lở cao thôn Bản Cháo, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Yên Cư

30.000,0

1.800,0

 

 

28.200,0

 

 

Biểu số 03

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án tại các Nghị quyết: Số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 và số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Điều chỉnh tên công trình, dự án

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

2

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Sân vận động xã Quang Thuận

Sân thể thao xã Quang Thuận