Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020, NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 21 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 về đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương đã được giao tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

a) Tổng vốn điều chỉnh giảm là 50.259 triệu đồng, trong đó:

- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 42.991 triệu đồng.

- Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 663 triệu đồng.

- Vốn từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần 6.605 triệu đồng.

b) Tổng vốn điều chỉnh tăng là 24.031,5 triệu đồng từ vốn dự phòng ngân sách cấp tỉnh.

c) Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 5.520.124,4 triệu đồng.

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 5.520.124,4 triệu đồng, như sau:

a) Bố trí vốn trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương: 311.533 triệu đồng.

b) Bố trí vốn trích bổ sung quỹ phát triển đất (thực hiện năm 2016 và 2017): 125.850 triệu đồng.

c) Bố trí vốn thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: 232.869,5 triệu đồng.

d) Hỗ trợ các quỹ tài chính địa phương: 3.000 triệu đồng.

e) Bố trí vốn để thực hiện các dự án ODA sử dụng từ nguồn vốn Chính phủ cho vay lại (từ nguồn bội chi ngân sách địa phương): 85.100 triệu đồng.

g) Số vốn còn lại chi xây dựng cơ bản: 4.761.771,9 triệu đồng.

- Cấp huyện: 1.474.499 triệu đồng.

- Cấp tỉnh: 3.287.272,9 triệu đồng, trong đó: Năm 2016: 460.911 triệu đồng; năm 2017: 564.330 triệu đồng; năm 2018: 532.164 triệu đồng; năm 2019: 882.348,4 triệu đồng; năm 2020: 847.519,5 triệu đồng.

(Nội dung chi tiết như các Phụ lục I, II, III kèm theo)

Điều 3. Thống nhất phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, như sau:

Dự kiến tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 18.127.780 triệu đồng, gồm:

1. Vốn ngân sách trung ương: 6.781.980 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn trong nước: 5.469.480 triệu đồng.

b) Vốn nước ngoài: 1.312.500 triệu đồng.

2. Vốn ngân sách địa phương: 11.345.800 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn ngân sách huyện: 4.063.520 triệu đồng.

- Vốn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 467.540 triệu đồng.

- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.595.980 triệu đồng.

b) Vốn ngân sách tỉnh: 7.282.280 triệu đồng.

- Vốn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 2.517.460 triệu đồng.

- Vốn sử dụng đất: 3.800.020 triệu đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết: 155.000 triệu đồng.

- Vốn từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 99.800 triệu đồng.

- Vốn từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần: 140.000 triệu đồng.

- Các vốn đầu tư công khác (tăng thu, kết dư...): 570.000 triệu đồng.

(Nội dung chi tiết như các Phụ lục IV, V, VI, VII, VIII, IX kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương;

Hoàn thiện phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm theo quy định;

b) Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 21 (Chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các
quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (tự kiểm tra văn bản);
- TT. HĐND, UBND các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, KTNS.

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Quỳnh Khánh