Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2021/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 9 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢM MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU; MỨC THU ĐÓNG GÓP TỪ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỂ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành nghị quyết quy định giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu và mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thôngkhắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Báo cáo thẩm tra số 64/BC- KTNS ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 như sau:

1. Giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

a) Mức thu phí sau khi giảm:

STT

Nội dung thu

Mức thu (đồng/lần/xe)

Xe vận tải hàng hóa là nông sản của Việt Nam xuất khẩu

Xe vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu khác

1

Xe ô tô có trọng tải dưới 4 tấn

50.000

80.000

2

Xe ô tô có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

140.000

210.000

3

Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn

280.000

350.000

Xe container 20 feet

210.000

4

Xe ô tô có trọng tải từ 18 tấn trở lên

490.000

560.000

Xe container 40 feet

350.000

b) Các nội dung khác về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Giảm mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai quy định tại Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

a) Mức thu đóng góp sau khi giảm:

STT

Nội dung thu

Mức thu

(đồng/tấn)

1

Quặng sắt, tinh quặng sắt đưa vào sản xuất tại Nhà máy gang thép Lào Cai

15.000

2

Quặng sắt Deluvi, quặng sắt có hàm lượng thấp phải qua tuyển mới tiêu thụ được

15.000

b) Các nội dung khác về thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XV, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán nhà nước khu vực VII;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công báo, Báo Lào Cai, Đài PT-TH, Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Phòng CT.HĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong