Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Nghỉ hưu đối với cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Nghỉ hưu đối với cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS415
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Sở Nội vụ: 10 ngày;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua ban cán sự đảng UBND tỉnh hoặc ban thường vụ tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng