Thủ tục hành chính: Mua sắm tài sản Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Mua sắm tài sản Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS20
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có)
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng