Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1102
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Bên mời thầu mở thầu
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng