Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn cả nước) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin

Số hồ sơ: B-BNN-200943-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Trồng trọt
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Quyết định hoặc văn bản thông báo lý do từ chối; - Thời hạn hiệu lực của Quyết định: 05 năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng