Thủ tục hành chính: Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-034984-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tổng 60 ngày, cụ thể như sau:
- Bước 1: Thẩm định chương trình đào tạo
+ Cho phép thẩm định Chương trình đào tạo: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
+ Thẩm định Chương trình đào tạo: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao thẩm định
- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo
+ Kiểm tra hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo
+ Kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Bước 3: Ra quyết định mở ngành đào tạo
10 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng