Thủ tục hành chính: Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, trường chính trị, trường quân sự tỉnh, trường của cơ quan nhà nước - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, trường chính trị, trường quân sự tỉnh, trường của cơ quan nhà nước - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-BS06
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tổng 55 ngày, cụ thể như sau:
- Bước 1: Thẩm định chương trình đào tạo
+ Cho phép thẩm định Chương trình đào tạo: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
+ Thẩm định Chương trình đào tạo: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao thẩm định
- Bước 2: Kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Bước 3: Ra quyết định mở ngành đào tạo
10 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
(Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng