Thủ tục hành chính: Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp theo nguyện vọng) - Bộ Tư pháp

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTP-230134-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cơ quan Bộ Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn nhiệm công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng