Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Miễn nhiệm công chứng viên (theo khoản 1, điều 20 Luật Công chứng) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Miễn nhiệm công chứng viên (theo khoản 1, điều 20 Luật Công chứng) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-046033-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (Sở Tư pháp 05 ngày, Bộ Tư pháp 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng