Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS341
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan Thuế phải kiểm tra hồ sơ theo quy định và ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH. Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế chậm nhất là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH; Hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng