Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật Thuế tài nguyên - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật Thuế tài nguyên - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS419
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải kiểm tra hồ sơ theo quy định và ra quyết định miễn giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH; Hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng