Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Miễn, giảm thuế đối với hộ nộp thuế khoán có tạm nghỉ kinh doanh - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Miễn, giảm thuế đối với hộ nộp thuế khoán có tạm nghỉ kinh doanh - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS422
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hộ nộp thuế khoán nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế quản lý.
Thời hạn giải quyết: 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn, giảm thuế mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo không được miễn, giảm thuế mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng