Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS340
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH; Hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng