Thủ tục hành chính: Miễn giảm phí thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Miễn giảm phí thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS872
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn, giảm phí thi hành án hoặc Thông báo về việc không được miễn hoặc giảm phí thi hành án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng