Thủ tục hành chính: Miễn giảm học phí cho học sinh Mẫu giáo - Trung học cơ sở - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Miễn giảm học phí cho học sinh Mẫu giáo - Trung học cơ sở - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-141788-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trường Mẫu giáo, Mầm non, Trung học cơ sở
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện tại các cơ sở giáo dục (Các trường)
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay khi phụ huynh đến nộp đơn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng