Thủ tục hành chính: Liên doanh, liên kết chuyển đổi rừng nghèo kiệt - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Liên doanh, liên kết chuyển đổi rừng nghèo kiệt - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257807-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày bên giao khoán nhận được các văn bản duyệt phương án khoán đến ngày người nhận khoán ký hợp đồng giao nhận khoán
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản bàn giao vị trí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng