Thủ tục hành chính: Lấy ý kiến của Sở Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Lấy ý kiến của Sở Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-241999-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến và hồ sơ dự án.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho ý kiến góp ý về hồ sơ dự án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng