Thủ tục hành chính: Lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư (trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư đối với dự án dưới 30 tỷ đồng) - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư (trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư đối với dự án dưới 30 tỷ đồng) - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS76
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khác (nếu thấy cần thiết)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khác (nếu thấy cần thiết)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến của các cơ quan liên quan
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng