Thủ tục hành chính: Lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-BS321
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan liên quan đến dự án
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến của các cơ quan có liên quan
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng