Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Lập hồ sơ tuất từ trần - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Lập hồ sơ tuất từ trần - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-020236-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi hòan tất hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng