Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Lập hồ sơ di dân ở nơi đi - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-100783-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Địa giới hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lập hồ sơ di dân ở nơi đi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng