Thủ tục hành chính: Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS562
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp huyện nơi thực hiện dự án và các cơ quan chuyên môn có liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng;
- Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.
- Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chưa đáp ứng các yêu cầu, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo bằng văn bản đến chủ dự án.
- Chủ dự án có trách nhiệm khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, xác nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, cấp giấy xác nhận hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng