Thủ tục hành chính: Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151215-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn kèm theo danh sách đối tượng đề nghị được cấp thẻ bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng