Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Kiểm tra và đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra và đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151174-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục (2 bản)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng