Thủ tục hành chính: Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-058358-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục thú y Bình Thuận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng