Thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-019288-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng