Thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS435
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
- Qua hệ thống bưu chính.
- Qua Fax: 052.3858223 (sau đó gửi bản chính tới Chi cục).
- Qua Email: qlclnltsqb@gmail.com (sau đó gửi bản chính tới Chi cục).
- Mạng điện tử.
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng