Thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS142
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện - Vĩnh Long
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại) và cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trong kinh doanh nông lâm thủy sản.Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng