Thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc thẩm quyền cấp xã quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc thẩm quyền cấp xã quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-BS159
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi văn bản trực tiếp; Fax, E-mail, mạng điện tử; Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm trong kinh doanh nông lâm thủy sản. Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng