Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTC-BS310
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Đối với chi thường xuyên
+ Trường hợp đơn vị dự toán có giao diện với TABMIS: Gửi đề nghị cam kết chi hoặc điều chỉnh cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước thông qua chương trình giao diện giữa phần mềm kế toán của đơn vị với TABMIS và gửi hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ tới Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực tiếp hoặc theo phương thức dữ liệu điện tử (trường hợp đã thiết lập cổng thông tin điện tử)
+ Trường hợp đơn vị dự toán không có giao diện với TABMIS: Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện
- Đối với chi đầu tư: Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện
Thời hạn giải quyết: - Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị hợp đồng từ mức quy định, đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi hợp đồng kèm theo đề nghị cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
- Trong phạm vi 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước phải thông báo ý kiến chấp thuận hoặc từ chối cam kết chi cho đơn vị giao dịch được biết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chấp nhận cam kết chi/từ chối cam kết chi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng